Normativa

Es important llegir aquestes normes i ser conscients d’elles durant la durada de la Party. El fet d’accedir al recinte implica el coneixement i acceptació d’aquestes.

L’incompliment de les normes pot comportar diferents conseqüències que poden arribar a l’expulsió de l’esdeveniment per part dels organitzadors així com la impossibilitat de tornar a participar en el mateix. Per aquest motiu es demana a tots els participants un comportament correcte i respectuós per poder tenir un bon ambient entre tots.

Organització

La party és un esdeveniment que, tot i estar patrocinat per diferents entitats, es porta a terme de la mà de voluntaris que componen l’Organització. Aquests voluntaris, com a organitzadors, vetllen pel correcte funcionament de tots els aspectes de l’esdeveniment. Com a tal, han de supervisar les activitats, els serveis prestats, i qualsevol aspecte que pugui afectar els usuaris. Entre les seves tasques està, no només les orientades a garantir els drets dels participants, sinó també les que tenen com a objectiu fer que es compleixin les normes que a continuació es detallen.

Tots i cada un dels organitzadors compten amb autoritat i suport de l’Organització per a dur a terme les accions que considerin oportunes per garantir el compliment de les normes o l’aplicació de les sancions corresponents.

Horaris i Accessos

El recinte romandrà obert 24 hores al dia durant tota la durada de l’esdeveniment, i els participants (una vegada que estiguin degudament acreditats) podran entrar i sortir a qualsevol hora del dia i de la nit. Tant per poder entrar, com sortir, serà necessari fer ús de l’acreditació de participant, per motius de seguretat.

Identificació

Els usuaris que acudeixin a la party rebran, en el moment d’acreditar-, una identificació personal i intransferible que han de portar en tot moment, i sempre visible.

El numero associat a cada acreditació és únic i identifica a un participant en concret, i és responsabilitat del mateix portar la identificació per al vostre nom en el moment de acreditar-se. No es podrà portar acreditacions de tercers tot i ser aquests components del mateix grup.

Aquesta identificació servirà tant per accedir al recinte i sortir-ne, o fins i tot per romandre a la zona assignada al propi usuari. Aquesta identificació podrà ser sol·licitada per qualsevol organitzador en qualsevol moment, per dur a terme comprovacions d’identitat o, en cas extrem, si es decidís expulsar algun infractor. És per tant vital conservar aquesta identificació en un lloc segur i intacta durant tota la party.

L’ús indegut de l’acreditació es sancionarà amb l’expulsió directa de l’esdeveniment.

Comportament General

L’Organització no pot responsabilitzar-se del comportament dels usuaris cap a altres participants, però es pressuposen unes mínimes normes de civisme entre els assistents. Tractar amb respecte i educació al proïsme, evitar agressions verbals i / o físiques, comportaments indecents o actituds agressives són paràmetres mínims de convivència. 

En cas que ni tan sols es respectin aquestes normes mínimes, l’Organització podrà intervenir per sancionar els infractors, de manera proporcional a l’actitud de les persones que generin els conflictes. Només s’ha d’aplicar el sentit comú perquè la convivència sigui agradable i satisfactòria: respectar la propietat aliena, no cridar, una higiene mínima, tant en el personal com en la nostra zona assignada, respecte als companys, problemes de vandalisme, etc. 

En cas que l’Organització detecti comportaments conflictius, intervindrà -, podent donar-se el cas que s’arribi a sol·licitar la intervenció de les autoritats policials en cas que els individus amonestats persisteixin en les seves actituds.

Higiene i ordre

A cada usuari li correspon un lloc fix de què ha de ser responsable, en el que al seu ordre i neteja es refereix. Tant durant l’esdeveniment, com a la finalització del mateix, cada participant intentarà, dins d’uns marges lògics, mantenir aquest espai net i en ordre.

Els passadissos són zones de pas, i queda terminantment prohibit obstaculitzar així com les taules i zones de treball. En cas que es detectin llocs que dificultin el pas, o la higiene sigui deficient, l’Organització de sol·licitar als seus propietaris que ho ordenin o netegin i, en cas de no ser ateses les demandes, procediran a aplicar les sancions que es considerin oportunes. Repartits per la sala es troben contenidors d’escombraries: llençar-hi les deixalles que es van generant és un esforç mínim que s’espera dels assistents.

En finalitzar la party es revisaran els llocs dels assistents, de trobar-algun que no hagi complert amb aquesta premissa, podria negar la seva futura participació en l’esdeveniment.

Electricitat

L’organització lliura una presa de 230V a cada usuari. Aquesta presa elèctrica compleix tots els requisits necessaris per a usar i es troba certificada per l’instal·lador. Totes les connexions compleixen la llei vigent i estan estabilitzades.

Per tant, l’organització no es fa responsable dels deterioraments dels aparells electrònics que estiguin connectats a la mateixa.

Robatoris

En cas que algun participant detecti que ha patit alguna sostracció, hi ha un protocol d’acció que comença per la notificació al responsable de seguretat de l’Organització.

L’Organització intentarà, en la mesura del possible, solucionar l’incident de manera satisfactòria. Això pot comportar a una denúncia formal davant les autoritats policials que ha de fer l’usuari. En cas de ser així, tant l’Organització col·laboraran amb les autoritats facilitant tota la informació que hagin pogut recopilar.

Si s’arribés a identificar el lladre per algun mitjà, l’Organització procedirà a l’expulsió immediata del mateix, reservant-se el dret a negar-li la participació en anys successius. L’expulsió de l’esdeveniment no substitueix ni és incompatible amb una denúncia legal cap al infractor per part del damnificat.

No obstant això, l’organització no es fa responsable de qualsevol robatori que succeeixi durant l’esdeveniment.

Pèrdues

En cas que algun participant extravie algun objecte, s’ha de posar en contacte amb el responsable de seguretat de l’Organització. L’Organització intentarà, en la mesura del possible, solucionar l’incident de manera satisfactòria.

En cas de trobar objectes extraviats en concloure l’esdeveniment, s’informarà als seus respectius propietaris, en el cas de conèixer-se, es guardaran a les dependències de l’Organització un termini màxim d’un mes. De no ser reclamats i recollits aquests objectes transcorregut aquest mes, l’organització es desfarà d’ells de la manera que estimi oportú.

No obstant això, l’organització no es fa responsable de qualsevol pèrdua que succeeixi durant l’esdeveniment.

Fumar, beure alcohol o consumir drogues

Les noves lleis prohibeixen fumar en qualsevol recinte públic tancat i, per tant, l’Organització ha de fer complir aquesta llei. Queda prohibit fumar en qualsevol lloc del recinte excepte a la zona habilitada per a això (a l’exterior del recinte), incloent-hi els cigarrets electrònics. Aquesta prohibició és extensible, no només a la zona d’usuaris, sinó també als banys, passadissos, dormitoris, etc. Qualsevol que sigui sorprès contravenint aquesta norma serà sancionat.

De la mateixa manera, no es permet consumir alcohol ni drogues (ni, per descomptat, el tràfic de les mateixes) dins el recinte (això inclou també els dormitoris i zones limítrofes), sigui quina sigui la graduació d’aquest. Si es detectessin usuaris que, sota els efectes de l’alcohol o les drogues, estiguessin causant problemes, aquests podran ser amonestats per l’Organització de manera proporcional als problemes causats o a l’actitud de la persona a sancionar.

Electrodomèstics i altres aparells

Els llocs dels usuaris disposen d’alimentació elèctrica; un endoll per participant. Els participants podran (i han de) portar regletes d’alimentació que permetin connectar diversos equips a un únic endoll. Aquesta alimentació està destinada als equips informàtics que els participants vulguin portar, però en cap cas, per a l’ús d’electrodomèstics, ventiladors o altres aparells. La raó d’això és que aquestes màquines poden causar problemes de tensió que donin lloc a la pèrdua d’alimentació de grans zones d’usuaris.

Per tant, queda prohibit l’ús d’aparells de cuina com poden ser torradores, sandwitxera, cafeteres, escalfadors d’aigua, planxes, neveres, microones o qualsevol altre aparell que estimi l’organització.

En relació a qualsevol altre aparell que no s’hagi esmentat, quedarà a elecció de l’Organització (en la persona de qualsevol dels seus integrants) la catalogació del mateix i la seva possibilitat d’utilització en la zona d’usuaris; sent aquesta decisió indiscutible i inapel·lable. En cas que es detectin aparells prohibits, aquests seran confiscats per l’Organització fins a la finalització de l’esdeveniment, la qual cosa també podrà anar acompanyat d’una sanció.

En cas de dubte, i abans de connectar qualsevol dispositiu, s’haurà d’acudir a l’Organitzador responsable de seguretat pertinent, el qual decidirà si l’aparell pot o no ser connectat a la xarxa elèctrica de l’esdeveniment.

Neveres

Els participants tenen dret a introduir aliments propis i begudes no alcohòliques en el recinte. Per a la conservació de les mateixes, en el cas que es desitgi, es podran utilitzar neveres portàtils, sempre tenint en compte la següent restricció: no es permeten sistemes de refrigeració d’aliments i begudes que necessitin per al seu funcionament de corrent elèctric, sigui el que sigui la naturalesa de la mateixa: alimentació directa a 220v, transformadors, USB, o mitjançant la font d’alimentació del PC. Per tant, només es permet portar a l’esdeveniment neveres portàtils no elèctriques. Qualsevol altra nevera podrà ser utilitzada a la zona habilitada a aquest efecte a la zona de menjadors.

Totes aquelles neveres que contravinguin el dalt descrit seran confiscades fins a la finalització de l’esdeveniment.

Sorolls, crits i altaveus

Com a mesura de respecte cap al proïsme, no es podran fer servir altaveus individuals connectats als ordinadors. L’única música d’ambient permesa serà aquella que posi l’Organització a través del seu sistema general de so. Els participants hauran d’usar auriculars si volen escoltar música, pel·lícules o efectes sonors de les produccions en les que estiguin treballant o dels jocs en què estan jugant. Tots els altaveus que siguin trobats per l’Organització seran confiscats i entregats en concloure l’esdeveniment. De la mateixa manera, aquesta norma s’aplica als equips de música.

Com a regla general els participants han de mantenir una actitud moderada, evitant crits, sorolls excessius, usos de botzines, carreres i qualsevol altra activitat que pugui resultar molesta per a la resta d’assistents.

Cadires i matalassos

L’Organització posa a disposició de cada usuari una cadira durant tot l’esdeveniment. Aquell que ho desitgi podrà portar la seva pròpia cadira per utilitzar-la en el seu lloc, però no es permetran assentaments que puguin obstaculitzar o dificultar el pas.

Es pot donar el cas que una cadira es trenqui; si això succeís, el seu propietari la portarà a l’Organització perquè li sigui substituïda per una de nova. Qualsevol cadira amb desperfecte serà retirada per l’organització no pot usar-se les mateixes per a la seva acumulació.

En aquesta edició de la Play Party Soses, quedarà totalment prohibit l’ús de tendes.

Software i pirateria

La còpia de programes la llicència no ho permet, i de música o un altre material audiovisual amb drets d’autor és una activitat constitutiva de delicte. L’Organització ni empara, ni simpatitza amb l’ús il·legal de programari, ni amb la pirateria del mateix i / o la contravenencia de les lleis que regeixen els drets d’autor. L’únic tipus de programari que s’autoritza a ser copiat a través de la xarxa de l’esdeveniment seran els treballs realitzats per cada un dels grups o persones assistents o tot aquell programari que permeti la seva còpia (Programari Lliure, Shareware, Freeware, Llicències de Música lliure, etc.).

En tot cas, l’organització de l’esdeveniment no es fa responsable dels continguts dels equips informàtics dels assistents o dels arxius que es poguessin compartir, amb independència que hagin estat descarregats d’Internet durant l’esdeveniment o haguessin estat traslladats a ella dins dels seus ordinadors.

Equipament de xarxa i instal·lacions de comunicacions

Els switchos de comunicacions, diferencials de llum, endolls, cablejat general, fibres òptiques i altres instal·lacions comunes només poden ser operats pel personal de l’Organització. Qualsevol participant que sigui sorprès intentant manipular-los serà sancionat sense dret a rèplica, podent arribar a ser expulsat en funció de la gravetat de l’acció.

L’Organització posa a disposició de cada participant un únic cable UTP que li connecta a la xarxa de comunicacions (queda prohibit l’ús de diversos cables de xarxa per a un únic participant, o el canvi del cable propi pel dels llocs adjacents). Si el cable corresponent a un usuari no funcionés o està en mal estat, l’usuari afectat haurà d’acudir al cubicle destinat als Organitzadors de xarxes perquè el seu problema es vegi solucionat el més aviat possible.

En cas que un participant vulgui utilitzar de manera simultània més d’un equip connectat a la xarxa de comunicacions, pot optar per la utilització de switches i routers de la seva pròpia propietat. Però, per a això, haurà de presentar prèviament dit equip a l’Organització (àrea de Xarxes) per al seu vistiplau, moment en el qual (si escau, i després instruir a l’usuari convenientment) seran identificats com “acceptats”. Tots aquells equips de comunicacions particulars que es troben en funcionament i que no comptin amb la identificació de validació corresponent, seran confiscats fins al final de l’esdeveniment i el seu amo sancionat.

Us de la xarxa

Tant la xarxa local com l’accés a Internet és un bé compartit que hem de cuidar tots. Qualsevol intent de sabotejar-o causar seu mal funcionament (atacs de xarxa, ús de bots, generació de virus, cucs, servidors DHCP, programari maliciós, etc.) que sigui detectat per l’Organització serà sancionat, i pot arribar a expulsar a l’infractor.

L’Organització no és responsable de la protecció informàtica dels equips dels participants, de manera que es recomana l’ús privat d’antivirus i programari de tallafocs, així com el pegats de les últimes actualitzacions dels sistemes operatius. L’Organització tampoc es fa responsable de no poder proporcionar un servei constant de xarxa als participants, si aquesta desconnexió és deguda a causes desconegudes o no atribuïbles als responsables del seu correcte funcionament.

Sancions

Les sancions que s’aplicaran en cas que s’incompleixin les normes poden ser de diferent naturalesa, i la seva duresa dependrà de la gravetat de la infracció sancionada (l’acumulació de sancions menors podrà implicar, de manera automàtica, a aplicació d’una sanció major) . L’Organització podrà aplicar, de menys a més gravetat, les següents accions, o qualsevol combinació d’elles:

• Amonestació verbal de manera privada a l’infractor.

• Amonestació pública a través dels sistemes generals de megafonia.

• Retirada dels serveis de xarxa durant un període de temps variable.

• Retirada definitiva dels serveis de xarxa.

• Confiscació dels elements que motiven l’incompliment de les normes, sent aquests retornats un cop conclogui l’esdeveniment, o en el moment en què l’usuari decideixi abandonar definitivament el recinte.

• Retirada de la identificació i expulsió temporal del recinte de la persona infractora.

• Retirada de la identificació i expulsió definitiva del recinte per a l’infractor.

• Rebuig de la inscripció de l’infractor en posteriors edicions de la party.

• Denúncia interposada per l’Organització contra l’infractor davant les autoritats policials competents.

Tot aquell participant que hagués resultat guanyador en alguna categoria premiada i que hagués infringit alguna norma perdrà el dret a l’esmentat premi a més de la sanció corresponent.

L’organització es reserva el dret a denegar la participació de qualsevol persona en aquest esdeveniment i / o expulsar-lo, en qualsevol de les seves fases, en aquells supòsits en què en l’opinió de l’Organització, algun dels seus participants hagués incorregut, per qualsevol raó , en una conducta ofensiva, contrària a la llei, la moral, l’ordre públic o que de qualsevol altra manera pogués lesionar o causar un perjudici a la seva imatge, oa tercers.